רב עוקבא בר חמא

תלמוד בבלי:

רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון ההיא אמתא בהדי הדדי, מר אישתמש בה (שנה) ראשונה שלישית וחמישית, ומר אישתמש בה שניה רביעית וששית, נפק ערער עילוה, אתו לקמיה דרבא, אמר להו מאי טעמא עבדיתו הכי, כי היכי דלא תחזקו אהדדי, כי היכי דלדידכו לא הוי חזקה לעלמא נמי לא הוי חזקה. (בבא בתרא כט ב)