רב ענן בר תחליפא

תלמוד בבלי:

אמר להו רב ענן בר תחליפא זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל ונחית מאיגרא לארעא והדר מקדש. (פסחים קא א)

אמר רב ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתו ליה תבשילא דארדי (מין כמהין ופטריות), ואי לאו דיהב לי איסתכני. (כתובות סא א)