רב ענן

תלמוד בבלי:

ראה רב הונא כתובות סט א, רב נחמן כתובות עט ב.

רב ענן אייתי ליה ההוא גברא כנתא דגילדני (דגים קטנים) דבי גילי, אמר ליה מאי עבידתיך, א"ל דינא אית לי, לא קביל מיניה, א"ל פסילנא לך לדינא, אמר ליה דינא דמר לא בעינא, קבולי לקביל מר דלא למנען מר מאקרובי בכורים, דתניא ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלקים לחם בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו, וכי אלישע אוכל בכורים הוה, אלא לומר לך כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים, אמר ליה קבולי לא בעינן דאיקביל, השתא דאמרת לי טעמא מקבילנא. שדריה לקמיה דרב נחמן, שלח ליה נידייניה מר להאי גברא דאנא ענן פסילנא ליה לדינא. אמר מדשלח לי הכי שמע מינה קריביה הוא, הוה קאים דינא דיתמי קמיה, אמר האי עשה והאי עשה, עשה דכבוד תורה עדיף, סלקיה לדינא דיתמי ואחתיה (הביא קודם) לדיניה, כיון דחזא בעל דיניה יקרא דקא עביד ליה איסתתם טענתיה. רב ענן הוה רגיל אליהו דאתי גביה דהוה מתני ליה סדר דאליהו, כיון דעבד הכי איסתלק, יתיב בתעניתא ובעא רחמי ואתא, כי אתא הוה מבעית ליה בעותי (החריד אותו), ועבד תיבותא ויתיב קמיה עד דאפיק ליה סידריה, והיינו דאמרי סדר דאליהו רבה סדר אליהו זוטא. (כתובות קה ב)

ראה עוד רב חנן קידושין לט א.

רב ענן שקל בידקא בארעיה, (שטף היה נכנס בשדהו ונטל את המחיצות ולא נודע מקומן), אזל הדר גודא (מחיצה) בארעיה דחבריה, אתא לקמיה דרב נחמן, א"ל זיל הדר... א"ל והא אחיל דאתא וסייע בגודא בהדאי, אמר ליה מחילה בטעות היא, את גופך אי הוה ידעת לא עבדת... (בבא בתרא מא א)