רב פנחס בן רב חסדא

תמוד בבלי:

ראה רב מרי כתובות סא א.