רב פפא בר שמואל

תלמוד בבלי:

רב פפא בר שמואל שרא לצלומי (לצייר, ליפות) דיקולי... הא בחדתי הא בעתיקי (בחדשים מותר ליפות שבשביל יפים מוחל הוא, בעתיקים גונב העין שנראים כחדשים). (בבא מציעא ס ב)

רב פפא בר שמואל אתקין כיילא (מדה) בר תלתא קפיזי, אמרו ליה והא אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות, אמר להו אנא כיילא חדתא (מדה חדשה) תקיני. (בבא בתרא צ ב)