רב פפי

תלמוד בבלי:

רב פפי שרי ליה לבורדיקי (נחתומין) דבי ריש גלותא למטחה קדירה בחסיסי (קמחא דאבשונא), אמר רבא איכא דשרי כי האי מילתא בדוכתא דשכיחי עבדי... (פסחים מ ב)

אמר רב פפי משום דאתיתו ממולאי (מבית עלי, או מגבנונים בעלי מומין) אמריתו מילי מוליתא... (כתובות פה א)