רב שימי בר אשי

תלמוד בבלי:

רב שימי בר אשי חזייה לההוא גברא דבלע חיויא, אידמי ליה כפרשא, אוכליה כשותא במילחא וארהטיה (הריצו) קמיה תלתא מילי, ונפק מיניה גובי גובי (חוליות). איכא דאמרי רב שימי בר אשי בלע חיויא, אתא אליהו אידמי ליה כפרשא... (שבת קט ב)