רב שמואל בר אבא

תלמוד בבלי:

אימיה דרב שמואל בר אבא מהגרוניא הות נסיבא ליה לר' אבא, כתבתינהו לנכסי לרב שמואל בר אבא ברה, בתר דשכיבא אזל רב שמואל בר אבא קמיה דרבי ירמיה בר אבא אוקמיה בנכסי... (בבא קמא פח א, וראה שם עוד)

כי הא דרב פפא הוה מסיק תריסר אלפי זוזי בי חוזאי, אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אבא (בבבא מציעא מו א בר אחא) אסף דביתיה, כי אתא נפק לאפיה עד תואך. (שם קד ב)