רב שמואל בר ביסנא

תלמוד בבלי:

רב שמואל בר ביסנא אילקע למרגואן אייתי ליה חמרא ולא אשתי, אייתו ליה שיכרא ולא אשתי... משום שימצא דשימצא (גזרה שכר אטו חמרא חשד של יין נסך). (ע"ז לא ב)