רב שמואל בר זוטרא

תלמוד בבלי:

ראה רב טבות בבא מציעא מט א.