רב שמואל בר יהודה

תלמוד בבלי:

רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה, אמר ליה סק תא לזירזא דקני (חבילה של קנים לישב) לאצטרופי בי חמשה לפרסומי מילתא, אמר ליה תנינא בישראל בבית דין של ישראל ולא בבית דין של גרים, ואנא גר אנא, אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מפיקנא ממונא אפומיה... אלא מרענא שטרא אפומיה... (יבמות קא ב)