רב שמואל בר יצחק

תלמוד בבלי:

רב שמואל בר רב יצחק מרקד (לפני הכלה) אתלת (שלש בדי הדס זורק אחת ומקבל אחת), א"ר זירא קא מכסיף לן סבא, כי נח נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא, וגמירי דלא אפסיק עמודא דנורא אלא אי לחד בדרא או לתרי בדרא, א"ר זירא אהנייה לי שוטיתיה לסבא, ואמרי לה שטותיה לסבא, ואמרי לה שיטתיה לסבא. (כתובות יז א)

מדרש רבה:

כך דמך ר"ש ב"ר יצחק דהוה מרקד אתלת שבשין נקפין רוחין ועלעולין ועקרון כל אילניא טבייא דארעא דישראל, למה כן דהוה לקיט מנהון שבשין (כי לקח מהם ענפים) ומהלך קדם כלה, והוו רבנין אמרין למה עביד כדין, למה הוא מבזה ית אורייתא, א"ר זעירא שבקותיה דהוא ידע מה הוא עביד, כד דמך נפקו למיגמל ליה חסד ונחתה שבשבה דנור ואיתעיבידת כמו שבשבה דהדס ואפסיקת בין ערסא לציבורא, אמרין חמון דהדין סבא דקאי ולעי דקמת ליה שבשתיה. (בראשית נט ה)