רב שמואל בר שילת

תלמוד בבלי:

מאי טיילים... דאמר רב כגון רב שמואל בר שילת דאכיל מדידיה ושתי מדידיה וגני בטלא דאפדניה ולא חליף פריסתקא דמלכא אבביה. (כתובות סב א)