רבא בר שרשום

תלמוד בבלי:

רבא בר שרשום נפק עליה קלא דקא אכיל ארעא דיתמי, א"ל אביי אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה, אמר ליה ארעא במשכונתא הוה נקיטנא מאבוהון דיתמי, והוה לי זוזי אחריני גביה ואכלתה שני משכנתא, אמינא אי מהדרנא לה ארעא ליתמי ואמינא דאית לי זוזי אחריני גבי דאבוכון אמרו רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה, אלא אכבשיה לשטר משכנתא ואוכלה שיעור זוזי... א"ל לקוחה בידי לא מצית אמרת, דהא איכא עלה קלא דארעא דיתמי היא, אלא זיל אהדריה נהילייהו, וכי גדלי יתמי אשתעי דינא בהדייהו. (בבא בתרא לב ב)