רבה בר אבוה

תלמוד בבלי:

והא רבה בר אבוה מערב לה לכולה מחוזא ערסייתא ערסייתא משום פירא דבי תורי... (עירובין כו א)

ראה עוד רב נחמן יבמות פ ב.

אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של עובדי כוכבים, א"ל מהו שיסדרו בבעל חוב, א"ל גמר מיכה מיכה מערכין... אמר ליה לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברות, א"ל לא מתני מר טהרות, דתניא ר"ש בן יוחי אומר קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין... א"ל  בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא, (דארבעה סדרים נוהגות בזמן הזה), א"ל ואמאי, אמר ליה דחיקא לי מילתא, דבריה ועייליה לגן עדן אמר ליה פשוט גלימך ספי שקול מהני טרפי (עלים), ספא שקל, כי הוה נפיק שמע דקאמר מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר אבוה, נפץ שדנהו (זרק העלים), אפילו הכי אתייה לגלימיה סחט גלימא ריחה, זבניה בתריסר אליפי דינרי, פלגינהו לחתנוותיה. (בבא מציעא קיד ב)

רבה בר אבוה חלש, על לגביה רב הונא ורב נחמן אמר ליה רב הונא לרב נחמן בעי מיניה הלכה כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי, אמר ליה טעמיה דרבי יוסי לא ידענא הלכה איבעי מיניה... (בבא בתרא קלו א)