רבה בר רב חנן

תלמוד בבלי:

רבה בר רב חנן הוה רגיל דאתי מארטיבנא לפומבדיתא, אמר תהא שביתתי בצינתא, א"ל אביי מאי דעתיך ר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, ואמר רב חסדא מחלוקת במקום פלוני, והא ר"נ ותניא כוותיה, א"ל הדרי בי. (עירובין נא ב)

ראה עוד רב יוסף בבא בתרא כו א.