רבוע

תלמוד בבלי:

א"ר יוחנן חלון עגול צריך שיהא בהיקפו עשרים וארבעה טפחים, ושנים ומהו מהן בתוך י', שאם ירבענו נמצא משהו בתוך י'. מכדי כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו ברוחבו טפח, בתריסר סגיא, הני מילי בעיגולא אבל בריבועא בעינן טפי... (עירובין עו א, וראה שם עוד ועירובין יד ב)

תלמוד ירושלמי:

ראה ערך מציאות נדרים ט א.

רש"ר הירש:

העיגול שייך לתחום הכפיה, השיעבוד והטומאה, הריבוע הוא סימן ההיכר של חירות האדם השולטת בעולם החומר, של הטהרה, די בה בנקודת מבט כללית זו להבין, מדוע צורת המרובע מונחת ביסוד מיבנה המשכן והכלים ובמיוחד לגבי המזבח... (שמות כז ח, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

יש הבדל בין רבוע ובין מרובע, רבוע הוא שם תואר ומציין הקנין והצורה החלוטה מכבר בדבר שארכו ורחבו שוים, אשר מצד זה נקרא בשם רבוע, ומרובע מציין הפעולה פעלתה ההרבעה שנעשה בו, שהוא מרובע בצלעיו לא עגול... אבל שם התואר רבוע לא יצדק רק על גוף מושכב או שטח שארכו ורחבו שוים שאין לו קומה, שזה נקרא רבוע מצד הקנין והצורה המוחלטת בתואר ארכו ורחבו לבד... (הכרמל, וראה שם עוד)