רבי אבא בר זוטרא

תלמוד בבלי:

אמתיה דרבי אבא בר זוטרא אישתבאי, פרקה ההוא תרמודאה לשום איתתא, שלחו ליה לדידיה אי יאות עבדת שדר לה גיטא דחירותא... (גיטין לח א)