רבי אבא בר פפא

תלמוד בבלי:

א"ל ר' זירא לר' אבא בר פפא כי אזלת להתם אקיף אסולמא דצור ועול לגביה דר' יעקב בר אידי ובעי מיניה אי שמיעא ליה לר' יוחנן הלכה כר"ע או אין הלכה כר"ע, א"ל הכי אמר ר' יוחנן הלכה כר"ע לעולם... (בבא מציעא מג ב)