רבי אבא דמן עכו

תלמוד בבלי:

א"ר אבהו מריש הוה אמינא להו, כיון דחזינא ליה לר' אבא דמן עכו דלא אמר להו אנא נמי לא אמינא להו. ואמר רבי אבהו מריש הוה אמינא עינותנא אנא, כיון דחזינא ליה לרבי אבא דמן עכו דאמר איהו חד טעמא ואמר אמוריה חד טעמא ולא קפיד אמינא לאו עינותנא אנא. (סוטה מ א)