רבי אבין

תלמוד בבלי:

יתיב ר' אבין ורב יצחק ברבי קמיה דר' ירמיה וקא מנמנם ר' ירמיה... (נדרים כט ב)