רבי אבינא

תלמוד בבלי:

גניבא יוצא בקולר הוה, כי הוה קא נפיק אמר הבו ארבע מאה זוזי לרבי אבינא מחמרא דנהר פניא. אמר רבי זירא דרא רבי אבינא לסילתיה, (יטעון סלו על כתיפו למזונותיו וילך אצל רב הונא רבו, כי על פיו יזכה במתנה בלא קנין), ואזל לגבי דרב הונא רביה, דאמר רב הונא גיטו כמתנתו... כיון דאמר תנו אף על גב דלא קנו מיניה. (גיטין סה ב)