רבי אביתר

תלמוד בבלי:

שלח ליה ר' אביתר לרב חסדא גיטין הבאים משם לכאן אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם... אמר רב יוסף מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא הוא, ועוד הא איהו דשלח ליה לרב יהודה בני אדם העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו, וכתב ליה בלא שירטוט... א"ל אביי אטו כל דלא ידע הוא דר' יצחק לאו גברא רבה הוא... ועוד הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה, דכתיב ותזנה עליו פילגשו, רבי אביתר אמר זבוב מצא לה, ר' יונתן אמר נימא מצא לה, ואשכחיה ר' אביתר לאליהו א"ל מאי קא עביד הקב"ה, א"ל עסיק בפילגש בגבעה, ומאי קאמר, אמר ליה אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר... א"ל אלו ואלו דברי אלקים חיים. (גיטין ו ב)