רבי אחא בר עולא

תלמוד ירושלמי:

רבי יונה יהב מעשרוי לרבי אחא בר עולא, לא משום דהוה כהן אלא משום דהוה לעי באורייתא, מה טעמא ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת ה'. (מעשר שני לא א)