רבי אחא שר הבירה

תלמוד בבלי:

רבי אחא שר הבירה ור' תנחום בריה דרבי חיא איש כפר עכו פרוק הנהו שבוייתא דאתו מאדמון לטבריא, הוה חדא דאעברא מעובד כוכבים, ואתו לקמיה דר' אמי... (יבמות מה א)