רבי אחי בר יאשיה

תלמוד בבלי:

ר' אחי בר' יאשיה הוה ליה איספקא דכספא (כלי) בנהרדעא אמר להו לר' דוסתאי ב"ר ינאי ולר' יוסי בר כיפר בהדי דאתיתו אתיוה ניהלי, אזול, יהביה ניהליה, אמרי להו נקני מינייכו... (גיטין יד א)