רבי אליעזר בן יעקב

תלמוד בבלי:

דתניא איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים... משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי. (גיטין סז א)