רבי אליעזר בנו של ר יוסי הגלילי

תלמוד בבלי:

אמר רבי יוחנן כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך כאפרכסת... (חולין פט א)