רבי אלכסנדרי

תלמוד בבלי:

ר' אלכסנדרי בתר צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתעמידנו בקרן אורה ואל תעמידנו בקרן חשכה, ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו. איכא דאמרי הא רב המנונא מצלי לה, ור' אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי, רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות, יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. (ברכות יז א)

...קרב לגבי ר' אלכסנדרי אמר עשה בשביל כבוד חכמים (שיקרבו אליך ויספדוך ויתעסקו בך שיפסיק עמודא דנורא), לא אשגח, עשה בשביל כבוד אביך לא אשגח, עשה בשביל כבוד עצמך איסתלק. (כתובות עז ב)