רבי אלעאי

תלמוד בבלי:

נכנס לפניו רבי אלעאי אמר לו רבי והלא כפר סיסאי מובלעת בתחום ארץ ישראל וקרובה לציפורי יותר מעכו... אמר לו שתוק בני שתוק הואיל ויצא הדבר בהיתר יצא. (גיטין ו ב)

תלמוד ירושלמי:

...ורבי יודא בי ר' אילעאי שתי ארבעתי כסוי דלילי פיסחא וחזק רישיה עד חגא. (שבת נד ב)