רבי אלעזר בן דמה

תלמוד ירושלמי:

מעשה בר' אלעזר בן דמה שנשכו נחש ובא יעקב איש כפר סמא לרפותו ולא הניח לו ר' ישמעאל, אמר לו אני מביא ראייה שירפאנו, לא הספיק להביא ראייה עד שמת בן דמה, אמר לו רבי ישמעאל אשריך בן דמה שיצאת בשלום מן העולם ולא פרצתה גדירן של חכמים... (שבת עז א)