רבי אלעזר בן חסמא

ספרי:

ראה רבן גמליאל דברים טז.