רבי אלעזר בן עזריה

תלמוד בבלי:

ומעשה ברבי ישמעאל ור' אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד והיה ר' ישמעאל מוטה ור' אלעזר בן עזריה זקוף, כיון שהגיע זמן קריאת שמע הטה רבי אלעזר וזקף ר' ישמעאל, אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לר' ישמעאל, ישמעאל אחי אמשול לך משל למה הדבר דומה, משל לאחד שאומרים לו זקנך מגודל, אמר להם יהיה כנגד המשחיתים, אף כך אתה כל זמן שאני זוקף אתה מוטה עכשיו כשאני הטתי אתה זקפת... (ברכות יא א)

א"ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא... (שם יב ב)

...אלא נוקמיה לר' אלעזר בן עזריה דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא, הוא חכם דאי מקשי ליה מפרק ליה, והוא עשיר דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר אף הוא אזל ופלח, והוא עשירי לעזרא דאית ליה זכות אבות ולא מצי עניש ליה. אתו ואמרו ליה ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא, אמר להו איזיל ואימליך באינשי ביתי. אזל ואמליך בדביתהו, אמרה ליה דילמא מעברין לך, אמר להם לשתמש אינש יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר, אמרה ליה לית לך חיורתא (שערות לבנות), ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה, אתרחיש ליה ניסא ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא, היינו דקאמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה, ולא בן שבעים שנה... אלא לדרוש ר"ג תלתא שבתי וראב"ע חדא שבתא... (שם כז ב)

אמר רב יהודה מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מערב יום טוב, למחר נכנס ראב"ע ור"ע והזיעו בו ויצאו ונשתטפו בבית החיצון, אלא שחמין שלו מחופין בנסרים... (שבת מ א)

...פרתו של ר' אלעזר בן עזריה, וחדא פרה הויא ליה, והא אמר רב ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא, תנא לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו. (שם נד ב)

מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים, ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, ר' יהושע ור"ע לא זזו מד' אמות שרצו להחמיר על עצמם. (עירובין מא ב)

שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים, פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה, ומקרדין את הבהמה ביום טוב, ושוחקין את הפלפלין בריחים שלהן... למימרא דר' אלעזר בן עזריה חדא פרה הויא ליה, והאמר רב ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב תליסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא, תנא לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו. (ביצה כג א)

תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע בפקיעין, אמר להם מה חידוש היה בית המדרש היום, אמרו לו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין, אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה, שבת של ר' אלעזר בן עזריה היתה, ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל, ומה דרש בה, הקהל את העם האנשים והנשים והטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין, כדי ליתן שכר למביאיהן, אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני. ועוד דרש... בלשון הזה אמר להם, אין דור יתום שר' אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. (חגיגה ג א)

ההיא גינתא דהוה שקיל רבי אלעזר בן עזריה מעשר ראשון מינה, אזל ר"ע אהדריה לפתחא לבי קברי, אמר עקיבא בתרמילו ואנא חיי. (יבמות פו ב)

משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרת חכמה, שעטרת חכמים עשרם. (סוטה מט ב)

רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים. (קושר כל אחד בצרור לבדו להיות מזומן לשואלו). (גיטין סז א)

וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטה ברחוק מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק... שוב פעם היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק... (מכות כד א)

תלמוד ירושלמי:

הרי אני כבן שבעים שנה... אף על פי שנכנס לגדולה האריך ימים, הדא אמרה שהגדולה מקצרת ימים. (ברכות יא א)

רבי בא הוה משתעי, ההן עובדא רבי לעזר בן עזריה הוה יליף מיסב מעשרה דחדא גינה והיה לאותה גינה שני פתחים אחר למקום טומאה ואחד למקום טהרה, נפק רבי עקיבה לגביה, אמר ליה פתח ההן וסתום ההן, אין אתא אמור ליה בא בדרך הזה, אמר ליה אין שלח תלמידיה אמור ליה אתם כתיב, שמע רבי לעזר בן עזריה אמר מרצעה דעקיבה בן יוסף בא לכאן (הרצועה שלו), באותה שעה החזיר ר' לעזר בן עזריה כל המעשרות שנטל. (מעשר שני לא א)

...תני רבי יודה בר פזי רב דלייה (דברדליייא, שם מקום), אמרו לו (חכמים לראב"ע) או עמוד מבינותינו או העבר רצועה מבין קרניה, אמר רבי יוסי בי רבי בון שהיה מתריס כנגדן, א"ר חנניה פעם אחת יצאת והשחירו שיניו מן הצומות, א"ר אידי דחוטריה אשתו הייתה... תמן אמרין שכינתו היתה... (שבת לב ב)

...מיד הלכו ומינו את ר"א בן עזריה בישיבה, בן שש עשרה שנה היה ונמלא כל ראשו שיבות, והיה ר"ע יושב ומצטער, ואמר לא שהוא בן תורה יותר ממנו אלא שהוא בן גדולים יותר ממנו, אשרי אדם שזכו לו אבותיו, אשרי אדם שיש לו יתד להתלות בהו, מה היתה יתידתו של רבי אלעזר בן עזריה שהוא עשירי לעזרא... אמר להן נתרציתם, אני ואתם נשכים לפתחו של רבן גמליאל, אף על פי כן לא הורידו אותו מגדלותו אלא מינו אותו אב בית דין. (תענית יט ב)

דתניא מעשה בר"י בן ברוקה ור"א חסמא שהיו מהלכין מיבנה ללוד והקבילו רבי יהושע בבקיעין, אמר להן מה חדוש היה לכם בבית המדרש היום... מי שבת שם, אמרו לו ר' לעזר בן עזריה, מה היתה פרשתו, הקהל את העם האנשים והנשים והטף, פתח בה אמר הואיל והאנשים באין ללמוד והנשים לשמוע הטף למה באו, אלא כדי ליתן שכר למביאיהן, אמר להן אין הדור יתום שר' לעזר בן עזריה בתוכו. (חגיגה א א)

משמת ר' אלעזר בן עזריה פסק העושר מן החכמים... (סוטה מו ב)

אבות דר' נתן:

לר"א בן עזריה קרא לו קופה של רוכלים, ולמה היה ר"א דומה לרוכל שנטל קופתו ונכנס למדינה ובאו בני המדינה ואמרו לו שמן טוב יש עמך, פלייטון יש עמך, אפרסמון יש עמך, ומוצאין הכל עמו, כך היה ר"א בן עזריה בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלו שאלו במקרא אומר לו, במשנה אומר לו, במדרש אומר לו, בהלכות אומר לו, בהגדות אומר לו, כיון שיצא מלפניו הוא מלא טוב וברכה. (יח א)

רמ"ע מפאנו:

רבי אלעזר בן עזריה כשנעשה נשיא אמרינון התם בברכות (כ"ז ב') שהוא עשירי לעזרא והוא כהן ועשיר, הוא גלגול דעזרא, וכן אבן עזרא הוא גלגול של רבי אלעזר בן עזריה... (גלגולי נשמות ד)