רבי אלעזר בן פדת

תלמוד בבלי:

באהבתה תשגה תמיד, כגון ר' אלעזר בן פדת, אמרו עליו על רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של צפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי, א"ר יצחק בן אלעזר פעם אחת בא אדם ליטלו ומצא בו שרף. (עירובין נד ב)

רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא (היה עני) טובא, עבד מלתא (הקיז דם) ולא הוה ליה מידי למטעם, שקל ברא דתומא (שום) ושדייה בפומיה, חלש לביה ונים, אזול רבנן לשיולי ביה, חזיוהו דקא בכי וחייך, ונפק צוציתא דנורא מאפותיה, כי אתער אמרו ליה מאי טעמא קבכית וחייכת, אמר להו דהוה יתיב עמי הקב"ה ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא, ואמר לי אלעזר בני ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני, אמרי לקמיה כולי האי ואפשר, אמרי ליה דחיי טפי או דחיינא (שחייתי), א"ל דחיית, אמרי לקמיה, אם כן לא בעינא, אמר ליה בהאי אגרא דאמרת לא בעינא יהיבנא לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא אפרסמון דכיין כפרת ודיגלת דמתענגת בהו. אמרי לקמיה, האי ותו לא, אמר לי ולחברך מאי יהיבנא, אמרי ליה ואנא מגברא דלית ליה בעינא, מחיין באסקוטלא אפותאי (שמדביק אצבע צרדא עם הגודל ומכה בצפורן האצבע), ואמר לי אלעזר ברי גירי בך גירי. (תענית כה א)

...אמרו רבנן מאן ליזיל ליתביה לדעתיה (דר' יוחנן), ניזיל רבי אלעזר בן פדת דמחדדין שמעתתיה, אזל יתיב קמיה, כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן אמר ליה תניא דמסייע לך, אמר את כבר לקישא, בר לקישא כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא ומפריקנה ליה עשרין וארבעה פרוקי וממילא רווחא שמעתא, ואת אמרת תניא דמסייע לך, אטו לא ידענא דשפיר קאמינא. (בבא מציעא פד א)