רבי אלעזר בן צדוק

תלמוד בבלי:

והתניא א"ר אלעזר בן צדוק אני הייתי מבני סנאב בן בנימין, פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינוהו לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שיום טוב שלנו היה. (עירובין מא א)

אמר רבי אלעזר בר צדוק מימי לא העדתי אלא עדות אחד, והעלו עבד לכהונה על פי, העלו סלקא דעתך, השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן, אלא אימא בקשו להעלות עבד לכהונה על פי, חזא באתריה דר' יוסי, ואסהיד באתריה דרבי יהודה. (יבמות צט ב)

תנא אמר רבי אלעזר ברבי צדוק אראה בנחמה אם לא ראיתיה שהיתה מלקטת שעורים מבין טלפי סוסים בעכו, קראתי עליה מקרא זה, אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך, אל תקרי גדיותיך אלא גויותיך. (כתובות סז א)

והתניא אמר רבי אלעזר ברבי צדוק זכורני כשהייתי תינוק ומורכב על כתפו של אבא והביאו בת כהן שזינתה והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה, אמרו לו קטן היית ואין מביאין ראיה מן הקטן. (סנהדרין נב ב)

ראה עוד אבא שאול, ירושלמי ביצה טז א.