רבי אלעזר בן שמוע

תלמוד בבלי:

תניא א"ר כשהלכתי ללמוד תורה אצל ר' אלעזר בן שמוע חברו עלי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקיא ולא הניחוני ללמוד אלא דבר אחד במשנתינו, ר' אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר. (יבמות פד א)

שאלו תלמידיו את ר' אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים, אמר להן מימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריא, ולא פסעתי על ראשי עם קודש, ולא נשאתי כפי בלא ברכה. (סוטה לט א)

והתניא אמר רבי כשהלכתי למצות מדותי אצל ר' אלעזר בן שמוע, ואמרי לה למצות מדותיו של ר' אלעזר בן שמוע מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו והיה חביב לו ביותר עד לאחת. אמר לו רבי השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו... זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע, אמר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר, קרא עליו המקרא הזה מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי וגו'... (מנחות יח א)

ראה עוד עשרה הרוגי מלכות.