רבי אלעזר בר יוסי

תלמוד בבלי:

תניא א"ר אלעזר בר' יוסי מימי לא העדתי, פעם אחת העדתי והעלו עבד לכהונה על פי, העלו סלקא דעתך, השתא ומה בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן, אלא בקשו להעלות עבד לכהונה על פי, חזא באתריה דרבי יוסי ואזל ואסהיד באתריה דר' יהודה. (כתובות כח ב)

...אמרו מי ילך ויבטל הגזרות, ילך ר' שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בנסים, ואחריו מי ילך, ר"א בר' יוסי, אמר להם רבי יוסי ואילו היה אבא חלפתא קיים יכולין אתם לומר לו תן בנך להריגה, אמר להם ר' שמעון אילו היה יוחאי אבא קיים יכולין אתם לומר לו תן בנך להריגה, אמר להו רבי יוסי אנא אזלין דלמא עניש ליה ר' שמעון דקא מסתפינא, קביל עליה דלא ליענשיה. אפילו הכי ענשיה, כשהיו מהלכין בדרך נשאלה שאלה זו בפניהם מנין לדם השרץ שהוא טמא, עקם פיו ר' אלעזר בר' יוסי ואמר (בלחישה שלא ירגיש רשב"י שיהא כמורה הלכה לפניו), וזה לכם הטמא, אמר ליה ר' שמעון מעקימת שפתיך אתה ניכר שתלמיד חכם אתה, אל יחזור הבן אצל אביו. (מעילה יז ב)