רבי אלעזר

תלמוד בבלי:

רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה אמר הכי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום וריעות, ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופנו אחרית ותקוה, ותשים חלקנו בגן עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך, ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה. (ברכות טז ב)

רבי אלעזר על לבית הכסא אתא ההוא פרסאה דחקיה, קם ר' אלעזר ונפק, אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה, קרי עליה רבי אלעזר ואתן אדם תחתיך, אל תקרי אדם אלא אדום. (ברכות סב ב)

יתיב רב ברונא וקאמר להא שמעתא, א"ל ר"א בר בי רב אמר שמואל הכי, אמר ליה אין, א"ל אחוי לי אושפיזיה, אחוי ליה, אתא לקמיה דשמואל אמר ליה אמר מר הכי, אמר ליה אין... (עירובין עד א)

א"ל ר' יוחנן לרבי אלעזר תא אגמרך במעשה המרכבה, א"ל לא קשאי, כי קש נח נפשיה דרבי יוחנן, א"ל ר' אסי תא ואגמרך במעשה מרכבה, א"ל אי זכאי גמירתא מר' יוחנן רבך. (חגיגה יג א)

אזל ר' אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה דר' יוחנן, שמע ר' יוחנן ואיקפד... עול לגביה ר' יעקב בר אידי א"ל, כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה, וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה, אלא יהושע יושב ודורש סתם והכל יודעין שתורתו של משה היא, אף ר' אלעזר תלמידך יושב ודורש סתם והכל יודעין כי שלך היא... (יבמות צו ב)

ההוא דאתא לקמיה דריש לקיש אמר ליה מוחזקני בזה שהוא כהן, א"ל מה ראית... א"ל שחילק על הגרנות, אמר לו ר' אלעזר ואם אין שם גורן בטלה כהונה. זימנין הוו יתבי קמיה דר' יוחנן אתא כי הא מעשה לקמיה, א"ל ריש לקיש ראיתיו שחילק על הגורן, א"ל ר' יוחנן ואם אין שם גורן בטלה כהונה, הדר חזייה לר"א בישות, אמר שמעת מילי דבר נפחא ולא אמרת לן משמיה. (כתובות כה ב)

...קרי רב עליה דרבי אלעזר טובינא דחכימי. (שם מ א)

רבי אלעזר סבר למיזן ממטלטלין, אמר לפניו רבי שמעון בן אליקים, רבי יודע אני בך שאין מדת הדין אתה עושה אלא מדת רחמנות, אלא שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. (שם נ ב)

...אזל ר' אלעזר אמרה לשמעתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר (האכילוהו שעורים כבהמה), עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון. (כתובות עז א)

ואמר רבי אלעזר נהירנא כד הוה נטיל עורבא בשרא ונגדי חוטא דמשחא מריש שורא ועד לארעה. (בבא בתרא צא ב)

...ואם לחשך אדם לומר מעשה בר' אלעזר שהיה יושב על המיטה ונזכר שספר תורה מונח עליה ונשמט וישב על גבי קרקע ודומה כמי שהכישו נחש, התם ספר תורה על גבי קרקע הוה. (מנחות לב ב)

ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקיל, וכי הוו מזמני ליה לא אזיל, אמר לא קא בעי מר דאחיי, דכתיב ושונא מתנות יחיה. (חולין מד ב)

אמר ר' אלעזר ר' יוחנן חזאי בחלמא דמילתא מעליתא אמינא... (בכורות ה א)

...ומה רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה כי מקלע לאתרא דר' יהודה לא חזי דמא, אנא אחזי. ואמאי קרו ליה מרא דארעא דישראל, דההיא אתתא דאייתא דמא לקמיה דרבי אלעזר הוה יתיב רבי אמי קמיה, ארחיה, אמר לה האי דם חימוד הוא, בתר דנפקה אטפל לה רבי אמי, א"ל בעלי היה בדרך וחמדתיו, קרי עליה סוד ה' ליראיו. (נדה כ ב)

מדרש רבה:

א"ר אלעזר מימי לא קדמני אדם לבית המדרש ולא הנחתי שם אדם ויצאתי. פעם אחת השכמתי ומצאתי הזבלים ותבנים ואמרתי אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה', אנחנו לא נזבלים ולא נתבנים אפילו כתבנים אפילו כזבלים (בתמיה). (שיר א ט)

תלמוד ירושלמי:

ר' יוחנן הוה מיסתמיך על רבי יעקב בר אידי והוה רבי לעזר חמי ליה ומיטמר מן קומוי, אמר הא תרתין מילין הדין בבלייא עבד לי, חדא דלא שאל בשלומי, וחדא דלא אמר שמועתא מן שמי, א"ל כן אינון נהגין גבון, זעירא לא שאיל בשלמיה דרבה, דאינון מקיימין ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו. מי מהלכין חמי ליה חד בית מדרש, א"ל היכן היה ר' מאיר יתיב ודרש ואמר שמועתא מן שמיה דר' ישמעאל ולא אמר שמועתא מן שמיה דרבי עקיבה, א"ל כל עמא ידעין דרבי מאיר תלמידיה דר' עקיבה, א"ל וכל עמא ידעין דרבי אלעזר תלמידי דרבי יוחנן. ומה מיעבור קומי אדורי צלמא (מהו לעבור לפני צלם ששמו אדורי), א"ל ומה את פליג ליה איקר (נותן לו כבוד), עבור קומי ואסמי עיינוי, א"ל יאות ר' לעזר עבד לך דלא עבר קומך (כיון שאתה אומר שזהו מדרך הכבוד שלא לעבור לפני גדול בחנם)... (מועד קטן יח ב)