רבי הושעיא

תלמוד בבלי:

רבי חנינא ורבי הושעיא הוה קא משתקיד רבי יוחנן למיסמכינהו לא הוה מסתייעא מילתא, הוה קא מצטער טובא, אמרו לי לא נצטער מר דאנן מדבית עלי דאתינן, דא"ר שמואל בר נחמן א"ר יונתן מנין שאין נסמכין לבית עלי, שנאמר לא יהיה זקן בביתך כל הימים. (סנהדרין יד א)

ראה בר קפרא כריתות ח א.

תלמוד ירושלמי:

ר' סימון דתרי בשם ר' הושעיה משרת הייתי את רבי חייא הגדול והייתי מעלה לו חמין מדיוטי התחתונה לדיוטי העליונה ומחזירין לכירה. (שבת כב ב)

מדרש רבה:

כד דמך ר' הושעיא איש טיריא ראו מטתו שפרחה באויר והיה דורו קורא עליו אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב הקב"ה לאבא הושעיא איש טיריא בוז יבוזו לו. (ויקרא ל א)