רבי זכאי

תלמוד בבלי:

שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים, אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד' אמות של תפלה, ולא כניתי שם לחבירי, ולא ביטלתי קידוש היום, אימא זקינה היתה לי, פעם אחת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היום. תנא כשמתה הניחה לו ג' מאות גרבי יין, כשמת הוא הניח לבניו שלשת אלפים גרבי יין. (מגילה כז ב)