רבי זכריה בן אבקולס

תלמוד בבלי:

אמרו עליו על רבי זכריה בן אבקולס שהיה מחזיר פניו אחורי המטה וזורקן. (שבת קמג א)

סבור רבנן לקרוביה (לקרבן) משום שלום מלכות, אמר להו רבי זכריה בן אבקילס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח, סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא, אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג, אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. (גיטין נו א)