רבי זכריה בן הקצב

תלמוד בבלי:

אמר ר' זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו, אמרו לו אין אדם מעיד על עצמו. תנא ואף על פי כן (שאסרו עליו לפי שכהן היה), ייחד לה בית בחצרו, וכשהיא יוצאת יוצאת בראש בניה, וכשהיא נכנסת נכנסת בסוף בניה. (כתובות כז ב)