רבי חזקיה

תלמוד ירושלמי:

רבי חזקיה על מסחי, (להתרחץ), יהב צלוחיתא לזוסימא אורדייתא (נתן צלוחית שמן לשמשו) א"ל אעל ליה לי לאשונא (לתנור שיהא נוח לסוך ולרחוץ בו), א"ל לית אסור, אתא שאל לרבי ירמיה אתא ואמר ליה למדתנו ותני כן אין סכין שמן של שביעית במרחץ אבל סך הוא מבחוץ ונכנס... (שביעית כב ב)

רבי חזקיה הוה קאים בשוקא דקיסרין חמי חד טעון עלל מן איסורי (אחד טוען פירות שביעית שנלקטו באיסור), הפך אפוי דלא מחמיניה (שלא יראהו). (שם כז א)

חזקיה ב"ר מן דהוה לעי באורייתא כל צורכא הוה אזל ויתיב ליה קומי בית ועדא בגין מיחמי סבין ומיקם ליה מן קומיהון. (בכורים יא ב)