רבי חייא בר גמדא

תלמוד בבלי:

רבי חייא בר גמדא מיגנדר בעפרה, שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. (כתובות קיב ב)