רבי חייא בר זרנוקי

תלמוד בבלי:

רבי חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר שנה בעסיא, פגע בהו ריש לקיש איטפיל בהדייהו, אמר איזיל איחזי היכי עבדי עובדא... (סנהדרין כו א)