רבי חייא בר יוסף

תלמוד בבלי:

דרבי חייא בר יוסף יהבו ליה זוזי אמלחא, לסוף אייקר מלחא, אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה זיל הב להו, ואי לא קבל עליך מי שפרע, ואי אמרת אודועי מודעינן ליה, רבי חייא בר יוסף בר אודועי הוא, ואלא מאי מילט לייטינן ליה, רבי חייא בר יוסף לקבולי עליה לטותא דרבנן, אלא רבי חייא בר יוסף ערבון הוא דיהבי ליה, הוא סבר כנגדו הוא קונה, ואמר ליה ר' יוחנן כנגד כולו הוא קונה. (בבא מציעא מח ב)