רבי חייא פרוואה

תלמוד בבלי:

ר' חייא פרוואה איקלע לבי ריש גלותא, אמרו ליה ביצה צלויה מאי, אמר להו חזקיה ובר קפרא שרו ור' יוחנן אסר, ואין דבריו של אחד במקום שנים, אמר להו רב זביד לא תציתו ליה, הכי אמר אביי הלכתא כרבי יוחנן. (ע"ז לח ב)