רבי חלבו

תלמוד בבלי:

רבי חלבו איעקר מפרקיה דרב הונא. (יבמות סד ב)

רבי חלבו ור' עוירא ור' יוסי בר חנינא איקלעו לההוא אתרא, הייתו קמייהו אפרסקא דהוה כאילפס כפר הינו... אכלו שליש, והפקירו שליש, ונתנו לפני בהמתן שליש. (כתובות קיב א)

רבי חלבו חלש, נפק אכריז רב כהנא רב חלבו באיש, לא איכא דקא אתי... (נדרים לט ב)