רבי חמא בר ביסא

תלמוד בבלי:

רבי חמא בר ביסא אזיל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא, כי אתא אמר לא איעביד כדעביד בן חכינאי, עייל יתיב במדרשא שלח לביתיה, אתא ר' אושעיא בריה יתיב קמיה הוה קא משאיל ליה שמעתא, חזא דקא מתחדדי שמעתיה, חלש דעתיה אמר, אי הואי הכא הוה לי זרע כי האי, על לביתיה על בריה קם קמיה, הוא סבר למישאליה שמעתתא קא בעי, אמר ליה דביתהו מי איכא אבא דקאים מקמי ברא, קרי עליה רמי בר חמא החוט המשולש לא במהרה ינתק, זה ר' אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא. (כתובות סב ב)

משתבח ליה רבי לרבי ישמעאל ברבי יוסי ברבי חמא בר ביסא דאדם גדול הוא, אמר לו לכשיבא לידך הביאהו לידי. כי אתא א"ל בעי מינאי מילתא בעא מיניה בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאו עליו דם מהו... אמר רבי ישמעאל זהו שאומרין עליו דאדם גדול הוא, היאך מניחין דברי הרב ושומעין דברי התלמיד, ור' חמא בר ביסא סבר רבי ריש מתיבתא הוא ושכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתתיה. (נדה יד ב)