רבי חמא בר רבי חנינא

תלמוד בבלי:

רבי חמא בר רבי חנינא איקלע לההוא אתרא בזמן שהוקפלו רוב המקצועות הוה, קאכיל יהיב לשמעיה ולא אכיל, אמר ליה אכול כך אמר לי רבי ישמעאל בר רבי יוסי משום אביו הוקפלו רוב המקצועות מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר. (נדרים סב א)